Führung durch die Ausstellung IMAGO

Es gehört nun schon zur Tradition, dass sich der Kulturverein Über d`Grenz zu einem Ausstellungsbesuch in der Galerie Kunsträume in Bayerisch Eisenstein trifft. Aber dieses Mal war es ein ganz besonderes Erlebnis. So wurde die Nachfrage einer Führung durch einen oder mehrere Künstler der Gruppe IMAGO, die die derzeitige Sonderausstellung bestreiten, durch die Anreise von sechs Künstlern beantwortet. Josef Eismannsberger erzählte einführend von deren Gründung im Jahre 2001 im Cafe des Museums Moderne Kunst in Passau. Alle Mitglieder haben sich damals (und das gilt bis heute) der surrealen / surrealistischen Kunst verschrieben. Im Laufe der Jahre , nach Höhen und Tiefen, kamen weitere Künstler aus Nieder- und Oberbayern dazu, einige sind leider schon verstorben. Der Surrealismus hatte in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts noch viele Anhänger, wurde dann aber eher zu einer Randerscheinung des künstlerischen Geschehens. Die Gruppe IMAGO wollte und will die surrealistische Kunst wieder stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Bedingt durch die zumeist sehr zeitaufwändige Arbeitsweise ist die Anzahl der Werke relativ klein. Nun stellten auf einem Rundgang mit der großen Gruppe an Interessierten die einzelnen Künstler ihre Werke und auch die der abwesenden Kollegen vor. Mike Gerstl, ein Autodidakt, führte im ersten Raum durch seine Werke, wie “Turm bei Bärbel“, „Rätsel König Ludwig“ oder „Gefesselte Europa“, die durch gekonnte Technik überzeugen und durch vielfältige Anspielungen auf Historisches und Legendenhaftes in hintersinniger Verbindung mit Bezügen zum Zeitgeschehen den Betrachter faszinieren. Mit den kleinen Hinweisen des Künstlers kann man noch sehr viel mehr entdecken, als beim ersten Hinsehen. Josef Zieglgruber (3.Raum) kommt vom Zeichnen her, entsprechend akribisch und genau sind seine Werke. Viel arbeitet er mit dem goldenen Schnitt und nach genauen Gesetzen der Perspektive. Entsprechend perfekt ist der Eindruck, den seine Bilder erzeugen. Josef Bielmeier beschrieb nun etwas die Art der Zusammenarbeit der Gruppe. Sie wählen sich jeweils ein Thema aus, dann hat jeder ein Jahr Zeit, das Thema zu interpretieren. Themen waren beispielsweise „Propheten“, „Mythen", „Atlantis", „Stadt-Land-Fluss“. Bielmeier , auch ein Autodidakt, spiegelt in diese Themen satirisch und gesellschaftskritisch Probleme unserer Gegenwart, wie beim „Mars“ oder „Traumtor“.
Inzwischen waren nun auch Johann Meyer und Klaus Busch zur Gruppe gestoßen, sie saßen wohl aufgrund eines Blitzeinschlags länger in der Waldbahn fest. Klaus Busch , Ingenieur für Städtebau aus Deggendorf, der übrigens die Landesgartenschau in Deggendorf konzipiert hatte, gab interessante Hinweise zur Techniken. Insbesondere stellte er das Arbeiten mit Pastellkreiden vor. Seine Bilder zeigen einen ironischen Blick auf die Umwelt (z.B. „Hubsi selbdritt“). Johann Meyer, auch aus Deggendorf arbeitet mit Bleistift und Acryl, auch äußerst exakt und sehr persönlich interpretiert, wie bei „Phönix Feuervogel° oder °Adam und Eva“.
Kurz vorgestellt wurden noch die Werke von W. Wanninger aus Vilshofen, ein Mentor der Gruppe, der leider 2021 verstorben ist sowie von Jutta Duschl, Michael Penzel und die phantastischen Holzskulpturen von Walter Wenzl aus Zwiesel. Zu den im Bildern des 2005 verstorbenen Herbert Vollmer, der schon der Dali von Passau genannt wurde, wollten die Kollegen keine Interpretationen abgeben, da ihrer Meinung nach jeder das sieht, was in seinem Unterbewußtsein angelegt ist.
Den Abschluss machte Josef Eismannsberger mit Bemerkungen zu seinen Collagen, insbesondere zu seinen ausgeklügelten Techniken. Zur Interpretation meinte er, es funktioniere nicht, den Sinn von Bildern mit Worten zu erklären. Bilder und Worte seien zwei völlig unterschiedliche Verfahren um Vorgänge darzustellen. Erst durch die eigene Phantasie des Betrachters könne er im Bild einen für sich selbst gültigen Sinn erkennen.
Nach dieser langen äußerst beeindruckenden Führung, blieb es Ivan Falta nur noch, den Künstlern einen herzlichen Dank auszusprechen. Eine Anerkennung für ihre Mühe wollten sie partout nicht annehmen. Herzlichen Dank auch vom Verein an die Galerie und deren Chef, Herrn Christian Bayerl, der uns die äußerst gut besuchte Veranstaltung ermöglicht hatte. Die wunderbare Ausstellung IMAGO ist übrigens noch bis zum 7. April zu sehen.
Einen gemütlichen Ausklang fand der Abend noch bei einer Stärkung in der Schmugglerhütte.

--------------------------------

Stalo se již tradicí, že se kulturní sdružení Über d`Grenz schází k návštěvě výstavy v galerii Kunsträume v Bayerisch Eisensteinu. Tentokrát to však byl zcela mimořádný zážitek. Na žádost o komentovanou prohlídku jedním nebo více umělci ze skupiny IMAGO, která pořádá aktuální speciální výstavu, přijelo šest umělců. Josef Eismannsberger úvodem hovořil o jejich založení v roce 2001v kavárně pasovského Museum Moderne Kunst. V té době (a dodnes) se všichni členové věnovali surrealistickému / nadrealistickému umění. V průběhu let se ke skupině po vzestupech a pádech připojili další umělci z Dolního a Horního Bavorska, z nichž někteří již bohužel zemřeli. Surrealismus měl ještě v 70. letech minulého století mnoho stoupenců, ale poté se stal spíše okrajovým jevem na umělecké scéně. Skupina IMAGO chtěla a chce surrealistické umění vrátit do povědomí veřejnosti. Vzhledem k většinou velmi časově náročnému způsobu práce je počet děl poměrně malý. Během prohlídky s početnou skupinou zájemců představili jednotliví umělci svá díla a díla svých nepřítomných kolegů. V první místnosti provedl samouk Mike Gerstl svými díly, jako jsou "Turm bei Bärbel", "Rätsel König Ludwig" a "Gefesselte Europa", která zaujmou zručnou technikou a fascinují diváka rozmanitými narážkami na historické a legendární náměty v jemné kombinaci s odkazy na aktuální dění. Díky malým umělcovým náznakům můžete objevit mnohem více než na první pohled. Josef Zieglgruber (3. místnost) pochází z kreslířského prostředí a jeho díla jsou odpovídajícím způsobem pečlivá a precizní. Hodně pracuje se zlatým řezem a podle přesných zákonů perspektivy. Dojem, který jeho obrazy vyvolávají, je odpovídajícím způsobem dokonalý. Josef Bielmeier dále popsal způsob, jakým skupina pracuje společně. Každý z nich si vybere téma a pak má rok na jeho interpretaci. K tématům patřily například "Proroci", "Mýty", "Atlantida", "Město-země-řeka". Bielmeier, rovněž autodidakt, v těchto tématech reflektuje satirické a společensko-kritické problémy naší současnosti, jako například v "Marsu" nebo "Bráně snů".
Mezitím se ke skupině připojili také Johann Meyer a Klaus Busch, kteří kvůli úderu blesku na nějakou dobu uvízli na cestě ve vlaku. Klaus Busch, urbanistický inženýr z Deggendorfu, který mimochodem navrhl Zemskou zahradní výstavu v Deggendorfu, poskytl zajímavé tipy na techniku. Zejména představil práci s pastelovými křídami. Jeho obrázky ukazují ironický pohled na životní prostředí (např. "Hubsi selbdritt"). Johann Meyer, rovněž z Deggendorfu, pracuje s tužkou a akrylem, rovněž velmi precizně a velmi osobitě interpretovaným, jako například v obrazech "Pták Fénix ohnivák" nebo "Adam a Eva".
Krátce byla představena také díla W. Wanningera z Vilshofenu, mentora skupiny, který bohužel v roce 2021 zemřel, dále díla Jutty Duschl, Michaela Penzela a fantastické dřevěné sochy Waltera Wenzla ze Zwieselu. Kolegové nechtěli nabízet žádné interpretace obrazů Herberta Vollmera, který zemřel v roce 2005 a byl nazýván pasovským Dalím, protože věří, že každý vidí to, co se mu zjeví ve svém podvědomí.
Na závěr se Josef Eismannsberger vyjádřil k jeho kolážím, zejména k jeho důmyslným technikám. K interpretaci uvedl, že vysvětlovat význam obrazů slovy nefunguje. Obrazy a slova jsou dva zcela odlišné způsoby zobrazování procesů. Pouze prostřednictvím vlastní představivosti může divák v obraze rozpoznat význam, který je platný pro něj samotného.
Po této dlouhé a nesmírně působivé prohlídce měl Ivan Falta čas pouze na to, aby umělcům srdečně poděkoval. Ti odmítli přijmout jakékoli uznání za své úsilí. Velký dík sdružení patří také galerii a jejímu řediteli, panu Christianu Bayerlovi, kteří umožnili tuto mimořádně dobře navštívenou akci. Nádhernou výstavu IMAGO si můžete prohlédnout ještě do 7. dubna.
Večer byl zakončen příjemným posezením v restauraci Schmugglerhütte.

Zurück